PROGRAMU WOLONTARIAT „IT FOR SHE KIDS” 2022

$1 Czym jest “IT for SHE kids”?

 1. Organizatorzy

Wolontariat “IT for SHE kids” jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy   we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizatora Programu PROJEKTOR.

 1. Cel programu

Celem programu jest zaangażowanie studentek kierunków informatycznych, ścisłych, technologicznych w wolontariat. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne angażujące studentki-wolontariuszki, mające na celu zwiększenie zainteresowania obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wśród dzieci z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, ponadto celem jest promowanie kobiet w roli ekspertek technologicznych i uruchamianie ich potencjału społecznego.

Głównym założeniem programu jest przeszkolenie studentek kierunków informatycznych zakresu kompetencji miękkich, pracy w zespole i sposobów przekazywania wiedzy z zakresu technologii informacyjnej dzieciom oraz realizacja podejmujących tę tematykę projektów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i innych placówek edukacyjnych  z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski. 

 1. Odbiorcy programu

    Bezpośrednimi odbiorcami programu są studentki i uczniowie z klas III-VIII szkół podstawowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności szkolne i lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą projekty edukacyjne dla uczniów oraz lokalne media).

    Uczestniczące w programie szkoły podstawowe i inne placówki edukacyjne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane są na platformie Programu PROJEKTOR (https://apka.projektor.org.pl/register/school).  Każda placówka posiada wyznaczonego Szkolnego Opiekuna Projektu oraz grupę minimum 20 chętnych do udziału w zajęciach edukacyjnych uczniów.

$2 Rekrutacja

 1. Do udziału w programie zaproszone są studentki do 30. roku życia z kierunków informatycznych (oraz innych technicznych, technologicznych i ścisłych) bez ograniczeń ze względu na rok studiów i miejsce zamieszkania.
 2. Rekrutacja Studentek do programu potrwa do 31 maja 2023 r.
 3. Studentki zainteresowane udziałem w programie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie www.itforshe.pl do dnia 31 maja 2023 r. (włącznie).
 4. Osoby aplikujące zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

$3 Udział w programie

 1. Potwierdzeniem udziału w programie jest rejestracja na platformie Programu PROJEKTOR (więcej o platformie w §4).
 2. Po zarejestrowaniu uczestniczka programu ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym i zrealizować w zespole dwuosobowym projekt edukacyjny dla uczniów (warunek konieczny otrzymania Certyfikatu po ukończeniu projektu)
 3. Szkolenie:
 1. Szkolenie służy przygotowaniu do prowadzenia projektów edukacyjnych.
 2. Szkolenie jest bezpłatne.
 3. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w czerwcu 2023 w Warszawie.
 4. Uczestniczka programu zobowiązana jest do uczestnictwa w całym szkoleniu i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.
 5. Wypowiedzi uczestniczek zamieszczone w ankietach mogą  być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo - za uprzednią zgodą respondenta.
 6. Po szkoleniu uczestniczka programu otrzyma materiały szkoleniowe i informacyjne w wersji elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail.
 1. Projekty edukacyjne:
 1. Projekty edukacyjne to zajęcia dla uczniów szkół prowadzone przez uczestniczki programu.
 2. Projekty edukacyjne są prowadzone w formie stacjonarnej w placówkach edukacyjnych.
 3. Uczestniczka programu zobowiązana jest do realizacji projektu  edukacyjnego w okresie letnim (lipiec-wrzesień) lub jesiennym (październik). Jeden projekt edukacyjny to seria 3 spotkań stacjonarnych z tą samą grupą uczniów. Każde spotkanie trwa 5h zegarowych. Studentka zobowiązuje się do przeprowadzenia  projektu z tą samą grupą uczniów. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację  projektu to 15 h zegarowych. 
 4. Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach 2-osobowych.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany w ramach Programu PROJEKTOR i musi przebiegać zgodnie z Regulaminem Programu PROJEKTOR.
 6. Uczestniczki programu wybierają szkołę podstawową lub inną placówkę edukacyjną, dla której chcą zrealizować projekt, z  udostępnionej na szkoleniu listy lub w kontakcie z Koordynatorką programu. Uczestniczki mają 14 dni roboczych po szkoleniu na połączenie się w zespoły 2-osobowe i wybranie placówki edukacyjnej.
 7. Każda szkoła posiada Szkolnego Opiekuna Projektu, który ustala z zespołem wolontariuszy dokładne terminy spotkań oraz bierze udział w zajęciach w roli obserwatora.
 8. Na czas realizacji projektu szkoła gwarantuje wolontariuszkom zakwaterowanie i wyżywienie.
 9. Na realizację projektu Wolontariuszkom przysługuje kieszonkowe, które może zostać wykorzystane na pokrycie kosztów przejazdu do Placówki edukacyjnej i innych kosztów niezbędnych do realizacji zajęć (np. materiały edukacyjne do zajęć). Maksymalna kwota kieszonkowego nie może przekraczać  400 złotych.
 10. Tylko w przypadku braku zapewnienia wyżywienia przez placówkę kwota kieszonkowego zostanie  powiększona o wysokość diety. Wysokość diety wynosi 40 złotych na osobę na jeden dzień.
 11. Każda uczestniczka programu jest pod opieką mentorki - Marii Redzimskiej,
  z którą może skontaktować się poprzez Platformę Programu PROJEKTOR lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Uczestniczka może liczyć na wsparcie informacyjne i metodyczne mentorki.

$4 Wolontariat IT for SHE na platformie Programu PROJEKTOR

 1. Projekty edukacyjne są prowadzone zgodnie z regulaminem platformy Programu PROJEKTOR z uwzględnieniem zasad określonych w tym paragrafie.
 2. Po zakończeniu rekrutacji studentka ma obowiązek potwierdzić swój udział w programie “Wolontariatu IT for SHE” poprzez rejestrację na platformie Programu PROJEKTOR (https://apka.projektor.org.pl/register/student)
 3. Po rejestracji uczestniczka programu ma obowiązek zapisać się na szkolenie udostępnione na platformie Programu PROJEKTOR w zakładce - wydarzenia i oznaczone tagiem - IT for SHE kids.
 4. Uczestniczka programu na 14 dni roboczych przed przejściem do realizacji projektu jest zobowiązana wysłać następujące informacje do mentorki Programu PROJEKTOR poprzez Platformę Programu PROJEKTOR:
  - dokładny termin realizacji projektu,
  - skład zespołu projektowego,
  - zapotrzebowanie na materiały dydaktyczne - uczestniczki programu mogą uzyskać zestaw pomocy dydaktycznych (klocki lego, zestawy BeCREO itp.) przed rozpoczęciem realizacji projektu. Zestawy dydaktyczne są wypożyczane i wysyłane na czas projektu, po zrealizowaniu projektu konieczny jest ich zwrot do Programu PROJEKTOR.

- kwotę kieszonkowego które może zostać wykorzystane na pokrycie kosztów przejazdu do Placówki edukacyjnej i innych kosztów niezbędnych do realizacji zajęć (np. materiały edukacyjne do zajęć). Maksymalna kwota kieszonkowego nie może przekraczać 400 złotych.

 1. Mentorka rejestruje zgłoszony projekt  edukacyjny na platformie Programu PROJEKTOR.
 2. Wolontariuszki po otrzymaniu informacji o zarejestrowanym projekcie są zobowiązane, w ciągu 1-2 dni, do uzupełnienia opisu projektu na platformie Programu PROJEKTOR i wysłania go do akceptacji mentorki.
 3. Akceptacja projektu i przyznanie statusu: “Realizacja” oznacza możliwość przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Po zakończeniu projektu liderka i członek zespołu projektowego mają obowiązek wypełnić ankietę ewaluacją na platformie Programu PROJEKTOR.
 5. Wypowiedzi uczestniczek zamieszczone w ankietach mogą być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo - za uprzednią zgodą respondenta.
 6. Uczestniczka może zrealizować dwa projekty edukacyjne w tej samej placówce pod warunkiem, że będą to dwie różne grupy dzieci.

$5 Dane osobowe

 1. Proces rekrutacji studentek jest prowadzony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, która jest administratorem danych osobowych kandydatek. Dane studentek zakwalifikowanych do udziału w programie, zostaną udostępnione Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w celu potwierdzenia możliwości rejestracji na platformie Programu PROJEKTOR.
 2. Dane wprowadzone przy rejestracji na platformie Programu PROJEKTOR będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Programu PROJEKTOR.

$6 Postanowienia końcowe

 1. Po zrealizowaniu przez uczestniczkę założeń programu (szkolenie, realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych) zostanie wystawiony Certyfikat o ukończeniu projektu podpisany przez przedstawicieli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 2. Realizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny „Regulamin dla studentek – uczestniczek Wolontariatu IT for SHE kids” będzie na bieżąco publikowany na stronie www.itforshe.pl w zakładce “Program Wolontariacki”. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora Programu.