Organizatorem programu „IT for SHE 2024” jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja elektroniczna za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Definicje

IT for SHE 2024 / Program - Półroczny program mentorski przeznaczony dla studentek, doktorantek i absolwentek kierunków informatycznych, ścisłych, nowych technologii. Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, z uwzględnieniem spotkań w formie on-line.

Formularz zgłoszeniowy (Formularz): interaktywny formularz dostępny na stronie http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy, za pośrednictwem którego Mentorowane zgłaszają chęć wzięcia udziału w Programie.

Regulamin: niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa.

Strona (internetowa): strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy, na której umieszczone są informacje na temat organizowanego Programu IT for SHE 2024.

Mentrowana/Uczestniczka (l. mn.: Mentorowane/Uczestniczki): pełnoletnia kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Programie IT for SHE 2024 w celach określonych jako wizja programu IT for SHE 2024.

Mentor/Menotrka: kobieta lub mężczyzna, wskazana/-y przez Organizatora, która/-y wspiera merytorycznie Mentorowaną poprzez świadczenie sesji mentoringowych przez czas trwania programu IT for SHE 2024 (czerwiec-grudzień).

Mentoring: cykl indywidualnych rozmów merytorycznych między Mentorowaną a Mentorem/Mentorką, z minimalną częstotliwością  1 godziny zegarowej raz na miesiąc przez cały czas trwania Programu  IT for SHE 2024.  Program spotkań ma charakter indywidualny ustalony wspólnie przez parę mentorską bazując na potrzebach i celach Mentorowanej.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie mentoringowym IT for SHE 2024.
 2. Mentorowane zobowiązane są podczas udziału w Programie  IT for SHE 2024 do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Mentorowanym swobodnego udziału w Programie  IT for SHE 2024.
 3. Aplikować do Programu mogą również kobiety, które brały udział we wcześniejszych edycjach.
 4. Mentorowane podczas uczestnictwa w Programie korzystają̨ z własnego sprzętu komputerowego. Organizator nie odpowiada za używane przez Mentorowane oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 5. Mentorkami i Mentorami w programie „IT for SHE 2024” są wybitne osoby pracujące w firmach technologicznych w obszarach IT, nowych technologii itp.
 6. Mentorowanymi w Programie „IT for SHE 2024” są kobiety -  studentki i absolwentki kierunków informatycznych, ścisłych, nowych technologii z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), a także kobiety wykazujące zainteresowanie, osiągnięcia i działania związane z w/w obszarami, zainteresowane rozwojem pod okiem Mentorki/Mentora.
 7. Program przeznaczony jest dla (przede wszystkim) studentek kierunków informatycznych i pokrewnych Lista przykładowych kierunków znajduje się na https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/lista.
 8. Czas trwania programu (wraz z relacją mentorską): czerwiec - grudzień 2024.
 9. Chęć udziału w programie wyraża się poprzez zaaplikowanie do wybranego mentora/mentorki, na http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy .
 10. Każda Mentorowana może wybrać jednego Mentora/Mentorkę, z którym chciałaby współpracować w trakcie Programu. W formularzu może również wybrać Mentora/Mentorkę, z którym chciałaby współpracować w drugiej kolejności.
 11. Głównym efektem programu „IT for SHE 2024” jest rozwój Uczestniczek w obszarach wymienionych w pkt. 6 w zakresie zdefiniowanym na początku programu w Celu, np. zbudowanie ścieżki kariery, rozwój potencjału przywódczego i kompetencji technologicznych, nauka nowych narzędzi i technologii, a konsekwencji -  zwiększenie ich szans na rynku pracy.
 12. Udział w programie dla Mentorowanej jest bezpłatny, nie licząc kosztów dojazdu na (ewentualne) spotkania stacjonarne, które Mentorowana pokrywa we własnym zakresie.
 13. Mentorki i Mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w programie.
 14. Celem programu jest wsparcie kobiet - studentek, doktorantek, absolwentek studiów technicznych i ścisłych (przede wszystkim), zainteresowanych technologiami, IT i pokrewnymi.
 15. Oficjalnym językiem komunikacji w Programie jest język polski.
 16. Osoby aplikujące zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach rekrutacji i o tym, z którym Mentorem/Mentorką będą współpracować.
 17. Wybór Mentora/Mentorki w formularzu zgłoszeniowym jest propozycją rejestrującej, z kim chciałaby współpracować. Nie gwarantujemy połączenia par mentoring wg. deklaracji. Zastrzegamy sobie prawo do połączenia par mentoringowych zgodnie z naszym zdaniem najbardziej odpowiadającymi kompetencjami przyszłej Mentorowanej i Mentora/Mentorki.
 18. Spotkanie Inaugurujące (spotkanie par mentoringowych) zostanie zorganizowane 12 czerwca br. w Warszawie podczas konferencji Perspektywy Women in Tech Summit.
 19. Dalsze kontakty pomiędzy Mentorem/Mentorką a Mentorowaną będą rozwijać się nieformalnie i indywidualnie w poszanowaniu indywidualności i potrzeb obydwu stron.
 20. Pary mentoringowe pracować będą nad rozwojem mentee w ramach celów wyznaczonych na Spotkaniu Inaugurującym.
 21. Program Mentoringowy zakończy się prezentacją pracy par mentoringowych podczas Spotkania Finałowego, które odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w grudniu podczas Women in Tech Camp.
 22. Wszystkie uczestniczki programu zostaną poproszone o jego ewaluację.
 23. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłączenia możliwości aplikacji do Mentora/Mentorki, do którego wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń - zachęcamy do jak najwcześniejszego aplikowania!
 24. Mentorowane (uczestniczki) będą proszone o wypełnienie kilku nie anonimowych ankiet ewaluacyjnych w dowolnym momencie trwania Programu oraz nie później niż w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Mentorowane otrzymają link do ankiety bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych jest obowiązkowe.
 25. Mentorzy/-ki będą proszeni o wypełnienie kilku (nie)anonimowych ankiet ewaluacyjnych w dowolnym momencie trwania Programu oraz nie później niż w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Mentorzy otrzymają link do ankiety bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Ewentualne cytaty z ankietach mogą być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo, za uprzednią zgodą respondenta.
 26. Informacje podane w w/w ankietach będą wykorzystane przez Organizatora w celu podnoszenia jakości Programu, a w formie anonimowej mogą być wykorzystane przez Organizatora w celu promocji Programu. Jeśli Mentorowana lub Mentor/-ka nie wyraża zgody na wykorzystanie jej / jego odpowiedzi, niezwłocznie powinna/powinien powiadomić o tym Organizatora.

Relacja mentorska

 1. Celem relacji mentorskiej jest rozwój. Relacja mentorska jest relacją partnerską opartą na dobrowolności, wzajemnym zaufaniu, szacunku, otwartości i zaangażowaniu, w której udział bierze Mentorka/Mentor i jej/jego podopieczna (Mentorowana).
 2. Mentor/-ka służy radą i inspiracją w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego Mentorowanej. Jest źródłem pozytywnych impulsów do działania i refleksji intelektualnej. Jednocześnie czerpie z tej relacji dla siebie.
 3. W relacji mentorskiej obowiązuje zasada poufności.
 4. Warunkiem właściwego przebiegu relacji mentorskiej jest możliwość skutecznego komunikowania się Mentorowanej z jej Mentorką/Mentorem.
 5. Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania Mentorki/Mentora i Mentorowanej podczas spotkania inauguracyjnego oraz trwa do grudnia 2024.
 6. Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale standard minimum obejmuje jedno godzinne spotkanie konsultacyjne w miesiącu.
 7. Kontakt może odbywać się przez platformę networkingową zapewnioną przez Organizatora lub w inny sposób ustalony między Mentorką/-em i Mentorowaną.
 8. Tematykę spotkania może zaproponować zarówno Mentorowana, jak i Mentor/-ka. Dokładne zasady współpracy w ramach relacji mentorskej ustalane są indywidualnie przez parę mentorską podczas spotkania szkoleniowego inaugurującego program.
 9. Organizatorzy przez cały czas trwania programu zapewniają pomoc i źródła fachowej informacji nt. kształtowania relacji mentorskiej.
 10. W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem sześciu miesięcy. W takim przypadku Organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną Mentorkę/-a lub Mentorowaną.
 11. O dopasowaniu Mentorowanej i Mentorki/-a decyduje Organizator.
 12. Na zakończenie programu pary mentorskie zostaną poproszone o informację zwrotną nt. swoich wrażeń z udziału w programie i zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

Zasady rekrutacji

 1. Mentorowane dobierane są w drodze Konkursu.
 2. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się  (przede wszystkim) studentki, doktorantki i absolwentki studiów technicznych w obszarach IT, nowych technologii do 35 roku życia.
 3. Rekrutacja jest czteroetapowa i składa się z następujących części:
  1. ETAP I (08.03 - 10.05.2024) - przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie programu,
  2. ETAP II - wyłonienie spośród kandydatek osób przechodzących do etapu II i wstępne grupowanie par mentoringowych,
  3. ETAP III -  finalne grupowanie par mentoringowych
  4. ETAP IV (maksymalnie. do 20.05.2024) - przekazanie informacji o kwalifikacji do programu przez wysłanie indywidualnych maili z potwierdzeniem przyjęcia do programu oraz dedykowaną Mentorką/Mentorem.
 4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawicielki Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 5. W wyniku selekcji zostanie wybranych 55 osób, które wezmą udział w programie “IT for SHE 2024”.
 6. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie będą odrzucone.
 7. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.

Zasady rekrutacji

 1. 23.05.2023 odbędzie się spotkanie szkoleniowe online z Mentorowanymi (udział jest obowiązkowy). O szczegółach uczestniczki będą informowane indywidualnie.
 2. Inauguracja programu będzie miała miejsce 12.06.2024 r. podczas konferencji Perspektywy Women in Tech Summit. Udział jest obowiązkowy. O szczegółach uczestniczki będą informowane indywidualnie.
 3. Relacja mentorska będzie miała miejsce od Spotkania Inauguracyjnego do Spotkania Zamykającego.
 4. Spotkanie zamykające VIII edycję Programu mentoringowego IT for SHE odbędzie się w grudniu 2024 w Bukowinie Tatrzańskiej.
 5. Podczas Spotkania Zamykającego Mentorowane są zobowiązane do przedstawienia prezentacji, o których mowa w pkt. III.12.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Mentorowaną w wyniku wzięcia udziału w Programie.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w regulaminie należy do kompetencji Organizatorów programu.
 2. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Obowiązująca wersja regulaminu jest opublikowana na stronie programu: http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2024 r.