Organizatorem programu „IT for SHE 2024” jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja elektroniczna za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Definicje

IT for SHE 2024 / Program - Półroczny program mentorski przeznaczony dla studentek, doktorantek i absolwentek kierunków informatycznych, ścisłych, nowych technologii. Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, z uwzględnieniem spotkań w formie on-line.

Formularz zgłoszeniowy (Formularz): interaktywny formularz dostępny na stronie http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy, za pośrednictwem którego Mentorowane zgłaszają chęć wzięcia udziału w Programie.

Regulamin: niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa.

Strona (internetowa): strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy, na której umieszczone są informacje na temat organizowanego Programu IT for SHE 2024.

Mentrowana/Uczestniczka (l. mn.: Mentorowane/Uczestniczki): pełnoletnia kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Programie IT for SHE 2024 w celach określonych jako wizja programu IT for SHE 2024.

Mentor/Menotrka: kobieta lub mężczyzna, wskazana/-y przez Organizatora, która/-y wspiera merytorycznie Mentorowaną poprzez świadczenie sesji mentoringowych przez czas trwania programu IT for SHE 2024 (czerwiec-grudzień).

Mentoring: cykl indywidualnych rozmów merytorycznych między Mentorowaną a Mentorem/Mentorką, z minimalną częstotliwością  1 godziny zegarowej raz na miesiąc przez cały czas trwania Programu  IT for SHE 2024.  Program spotkań ma charakter indywidualny ustalony wspólnie przez parę mentorską bazując na potrzebach i celach Mentorowanej.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie mentoringowym IT for SHE 2024.
 2. Mentorowane zobowiązane są podczas udziału w Programie  IT for SHE 2024 do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Mentorowanym swobodnego udziału w Programie  IT for SHE 2024.
 3. Aplikować do Programu mogą również kobiety, które brały udział we wcześniejszych edycjach.
 4. Mentorowane podczas uczestnictwa w Programie korzystają̨ z własnego sprzętu komputerowego. Organizator nie odpowiada za używane przez Mentorowane oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 5. Mentorkami i Mentorami w programie „IT for SHE 2024” są wybitne osoby pracujące w firmach technologicznych w obszarach IT, nowych technologii itp.
 6. Mentorowanymi w Programie „IT for SHE 2024” są kobiety -  studentki i absolwentki kierunków informatycznych, ścisłych, nowych technologii z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), a także kobiety wykazujące zainteresowanie, osiągnięcia i działania związane z w/w obszarami, zainteresowane rozwojem pod okiem Mentorki/Mentora.
 7. Program przeznaczony jest dla (przede wszystkim) studentek kierunków informatycznych i pokrewnych Lista przykładowych kierunków znajduje się na https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/lista.
 8. Czas trwania programu (wraz z relacją mentorską): czerwiec - grudzień 2024.
 9. Chęć udziału w programie wyraża się poprzez zaaplikowanie do wybranego mentora/mentorki, na http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy .
 10. Każda Mentorowana może wybrać jednego Mentora/Mentorkę, z którym chciałaby współpracować w trakcie Programu. W formularzu może również wybrać Mentora/Mentorkę, z którym chciałaby współpracować w drugiej kolejności.
 11. Głównym efektem programu „IT for SHE 2024” jest rozwój Uczestniczek w obszarach wymienionych w pkt. 6 w zakresie zdefiniowanym na początku programu w Celu, np. zbudowanie ścieżki kariery, rozwój potencjału przywódczego i kompetencji technologicznych, nauka nowych narzędzi i technologii, a konsekwencji -  zwiększenie ich szans na rynku pracy.
 12. Udział w programie dla Mentorowanej jest bezpłatny, nie licząc kosztów dojazdu na (ewentualne) spotkania stacjonarne, które Mentorowana pokrywa we własnym zakresie.
 13. Mentorki i Mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w programie.
 14. Celem programu jest wsparcie kobiet - studentek, doktorantek, absolwentek studiów technicznych i ścisłych (przede wszystkim), zainteresowanych technologiami, IT i pokrewnymi.
 15. Oficjalnym językiem komunikacji w Programie jest język polski.
 16. Osoby aplikujące zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach rekrutacji i o tym, z którym Mentorem/Mentorką będą współpracować.
 17. Wybór Mentora/Mentorki w formularzu zgłoszeniowym jest propozycją rejestrującej, z kim chciałaby współpracować. Nie gwarantujemy połączenia par mentoring wg. deklaracji. Zastrzegamy sobie prawo do połączenia par mentoringowych zgodnie z naszym zdaniem najbardziej odpowiadającymi kompetencjami przyszłej Mentorowanej i Mentora/Mentorki.
 18. Spotkanie Inaugurujące (spotkanie par mentoringowych) zostanie zorganizowane 12 czerwca br. w Warszawie podczas konferencji Perspektywy Women in Tech Summit.
 19. Dalsze kontakty pomiędzy Mentorem/Mentorką a Mentorowaną będą rozwijać się nieformalnie i indywidualnie w poszanowaniu indywidualności i potrzeb obydwu stron.
 20. Pary mentoringowe pracować będą nad rozwojem mentee w ramach celów wyznaczonych na Spotkaniu Inaugurującym.
 21. Program Mentoringowy zakończy się prezentacją pracy par mentoringowych podczas Spotkania Finałowego, które odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w grudniu podczas Women in Tech Camp.
 22. Wszystkie uczestniczki programu zostaną poproszone o jego ewaluację.
 23. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłączenia możliwości aplikacji do Mentora/Mentorki, do którego wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń - zachęcamy do jak najwcześniejszego aplikowania!
 24. Mentorowane (uczestniczki) będą proszone o wypełnienie kilku nie anonimowych ankiet ewaluacyjnych w dowolnym momencie trwania Programu oraz nie później niż w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Mentorowane otrzymają link do ankiety bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych jest obowiązkowe.
 25. Mentorzy/-ki będą proszeni o wypełnienie kilku (nie)anonimowych ankiet ewaluacyjnych w dowolnym momencie trwania Programu oraz nie później niż w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Mentorzy otrzymają link do ankiety bezpośrednio na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Ewentualne cytaty z ankietach mogą być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo, za uprzednią zgodą respondenta.
 26. Informacje podane w w/w ankietach będą wykorzystane przez Organizatora w celu podnoszenia jakości Programu, a w formie anonimowej mogą być wykorzystane przez Organizatora w celu promocji Programu. Jeśli Mentorowana lub Mentor/-ka nie wyraża zgody na wykorzystanie jej / jego odpowiedzi, niezwłocznie powinna/powinien powiadomić o tym Organizatora.

Relacja mentorska

 1. Celem relacji mentorskiej jest rozwój. Relacja mentorska jest relacją partnerską opartą na dobrowolności, wzajemnym zaufaniu, szacunku, otwartości i zaangażowaniu, w której udział bierze Mentorka/Mentor i jej/jego podopieczna (Mentorowana).
 2. Mentor/-ka służy radą i inspiracją w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego Mentorowanej. Jest źródłem pozytywnych impulsów do działania i refleksji intelektualnej. Jednocześnie czerpie z tej relacji dla siebie.
 3. W relacji mentorskiej obowiązuje zasada poufności.
 4. Warunkiem właściwego przebiegu relacji mentorskiej jest możliwość skutecznego komunikowania się Mentorowanej z jej Mentorką/Mentorem.
 5. Relacja mentorska rozpoczyna się od bezpośredniego spotkania Mentorki/Mentora i Mentorowanej podczas spotkania inauguracyjnego oraz trwa do grudnia 2024.
 6. Intensywność relacji mentorskiej zależy od potrzeb obu stron, ale standard minimum obejmuje jedno godzinne spotkanie konsultacyjne w miesiącu.
 7. Kontakt może odbywać się przez platformę networkingową zapewnioną przez Organizatora lub w inny sposób ustalony między Mentorką/-em i Mentorowaną.
 8. Tematykę spotkania może zaproponować zarówno Mentorowana, jak i Mentor/-ka. Dokładne zasady współpracy w ramach relacji mentorskej ustalane są indywidualnie przez parę mentorską podczas spotkania szkoleniowego inaugurującego program.
 9. Organizatorzy przez cały czas trwania programu zapewniają pomoc i źródła fachowej informacji nt. kształtowania relacji mentorskiej.
 10. W przypadku nierozwiązywalnego konfliktu lub zasadniczej zmiany w sytuacji życiowej jednej ze stron, relacja mentorska może zostać rozwiązana przed upływem sześciu miesięcy. W takim przypadku Organizatorzy mogą zaproponować w zastępstwie inną Mentorkę/-a lub Mentorowaną.
 11. O dopasowaniu Mentorowanej i Mentorki/-a decyduje Organizator.
 12. Na zakończenie programu pary mentorskie zostaną poproszone o informację zwrotną nt. swoich wrażeń z udziału w programie i zaprezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkania podsumowującego program mentorski.

Zasady rekrutacji

 1. Mentorowane dobierane są w drodze Konkursu.
 2. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się  (przede wszystkim) studentki, doktorantki i absolwentki studiów technicznych w obszarach IT, nowych technologii do 35 roku życia.
 3. Rekrutacja jest czteroetapowa i składa się z następujących części:
  1. ETAP I (08.03 - 10.05.2024) - przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie programu,
  2. ETAP II - wyłonienie spośród kandydatek osób przechodzących do etapu II i wstępne grupowanie par mentoringowych,
  3. ETAP III -  finalne grupowanie par mentoringowych
  4. ETAP IV (maksymalnie. do 20.05.2024) - przekazanie informacji o kwalifikacji do programu przez wysłanie indywidualnych maili z potwierdzeniem przyjęcia do programu oraz dedykowaną Mentorką/Mentorem.
 4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawicielki Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 5. W wyniku selekcji zostanie wybranych 55 osób, które wezmą udział w programie “IT for SHE 2024”.
 6. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie będą odrzucone.
 7. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.

Zasady rekrutacji

 1. 23.05.2023 odbędzie się spotkanie szkoleniowe online z Mentorowanymi (udział jest obowiązkowy). O szczegółach uczestniczki będą informowane indywidualnie.
 2. Inauguracja programu będzie miała miejsce 12.06.2024 r. podczas konferencji Perspektywy Women in Tech Summit. Udział jest obowiązkowy. O szczegółach uczestniczki będą informowane indywidualnie.
 3. Relacja mentorska będzie miała miejsce od Spotkania Inauguracyjnego do Spotkania Zamykającego.
 4. Spotkanie zamykające VIII edycję Programu mentoringowego IT for SHE odbędzie się w grudniu 2024 w Bukowinie Tatrzańskiej.
 5. Podczas Spotkania Zamykającego Mentorowane są zobowiązane do przedstawienia prezentacji, o których mowa w pkt. III.12.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Mentorowaną w wyniku wzięcia udziału w Programie.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w regulaminie należy do kompetencji Organizatorów programu.
 2. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Obowiązująca wersja regulaminu jest opublikowana na stronie programu: http://www.itforshe.pl/pl/#program-mentoringowy 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2024 r.

 

 

Mentorki i mentorzy - edycja 2023

Jagadish	Racherla

Senior IT Engineer / BNP Paribas CIB

 • Career development
 • Software management
 • DevOps
 • Agile
Damian Nalewajka

IT Manager / BNP Paribas CIB

 • First steps in IT
 • Work-Life Balance
 • People Management
 • Self-Development
Adriana	Nocoń

IT Business Analyst / BNP Paribas CIB

 • Agile (Scrum, Kanban)
 • IT BA and Scrum Master role
 • Promoting Agile and good BA practices
 • Functional Testing, Requirements, Data, Impact Analysis
Renata Piotrowska

Global Telecom Vendor Management / Citi

 • Leadership
 • Telecom Vendor Managemet
 • Carrer growth in IT
 • Skills of the future

Roman Łada-Grodzicki

Senior Lead Cloud Architect / BNP Paribas CIB

 • Cloud Computing
 • Enterprise Architecture
 • Technical Sales
 • Soft Skills
Magdalena Leńczuk

IT Business Lead Analyst / Citibank

 • Business Analysis and Data
 • Leadership and Visibility
 • Cereer Development
 • Stress Management
Beata Rutkowska

Info Security Senior Manager / Citibank

 • Leadership
 • Information Security IAM
 • Project Management
 • Team Building
Mariusz Kozielski

Dyrektor ds. projektów / Citibank Handlowy

 • prowadzenie projektów technologicznych

Dariusz	Nerek

Head of Networks & Managed Services Delivery / Ericsson

 • Leadrship
 • Building high performing tams
 • Career development
 • Project management
Wojciech	Dębiak

Software Developer / Ericsson

 • Java Development
 • Unit test and Mocks
 • Agile
 • CI/CD
Katarzyna	Białas

Product Development Leader / Ericsson

 • Leadership & Teamwork
 • Agile/Scrum
 • Project and Backlog Management
 • Stress Management
Małgorzata	Patora

Senior Software Developer / Ericsson

 • POCZĄTKI KARIERY W IT
 • MYŚLENIE ANALITYCZNE
 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA I AUTOMATYZACJA
 • PRACA W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU

Krzysztof Sosnowski

Dyrektor ds. sprzedaży / Ericsson Polska

 • Leadership
 • Sprzedaż i rozwój biznesu w firmie technologicznej
 • Zarządzanie relacjami z klientami
Natalia	Karwowska

IT Governance Associate / Goldman Sachs

 • zmiana ścieżki kariery
 • wyznaczanie i realizowanie celów
 • work-life balance
 • efektywna komunikacja i networking"
Ewa	Milewska

Software Engineer / Goldman Sachs

 • software craft
 • architecture & system design
 • teamwork & leadership
 • working in an international environment
Sonia	Grzywacz

Automation Engineer / Goldman Sachs

 • Process Automation
 • Data & Analytics
 • Work - life balance
 • Project Management

Maciej	Pietraszko

Pentester / Goldman Sachs

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Wystąpienia publiczne
 • Praca w międzynarodowym zespole
 • Rozpoczęcie kariery w IT
Malwina	Kubas

Software Engineer / Goldman Sachs

 • Software Engineering
 • Project Management
 • Leadership
 • Public Speaking
Agnieszka Lipska-Krasuska

Software Engineer / Google

 • POCZĄTKI KARIERY W IT
 • SOFTWARE DEVELOPMENT
 • WORK-LIFE BALANCE
 • PRACA W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU
Magda Rabiej

Engineering Manager / Google

 • Leadership and teamwork
 • Career growth in IT
 • Innovation and learning
 • Personal development

Foretek	Łukasz

Technical Program Manager / Google

 • How to lead your career in IT
 • Becoming a Project/Program Manager (PMP, Agile, 6 sigma)
 • Building your IT skills
Patrycja Wojtyś

Customer Engineer / Google

 • Początki w IT
 • Chmura Publiczna
 • Google Cloud Platform
 • DevOps
Justyna	Charubin

Senior Program Manager / Google

 • Leadership skills
 • Building a career in IT without tech background
 • The art of speaking up—building your self-confidence
 • Project/program management
Paulina	Pawłowska

Engineering Project Manager / Intel

 • personal development
 • people management
 • IBM mainframes
 • Cloud infrastructure

Adam Wojtaszek

Software Engineering Manager / Intel

 • Budowanie kariery w IT
 • Leadership
 • Zarządzanie zespołem
 • Soft skills
Jan	Banaś

AI Algorithm Engineer / Intel

 • Digital signal processing
 • Sound engineering
 • Applied research
 • Studying abroad
Ewa	Krzywieńska

Driver Validation Engineer / Intel

 • TEAMWORK & LEADERSHIP
 • TESTING & TEST STRATEGY
 • GROWTH MINDSET
 • WORK-LIFE BALANCE
Krystian Rajski

Cloud Software Development Engineer / Intel

 • Technical Leadership
 • Cloud Computing
 • Scrum
 • Solution Architecture

Maciej Urban

Software Engineering Manager / Motorola Solutions

 • Leadership
 • Budowanie zespołów i rekrutacja
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie projektami
Joanna Pijar-Beye

Project Manager / Motorola Solutions

 • Zarządzanie projektami
 • Praca w międzynarodowym zespole
 • Początki w IT
 • Przemawianie publiczne
Witek Wąchała

Senior Engineering Manager / Motorola Solutions Systems Polska

 • Optymizacja procesów
 • Rozwój Leadera
 • Leadership przez wpływ
 • Analiza i kontrola kosztów
Maria Babkiewicz

Engineering Manager / Motorola Solutions Systems Polska

 • LEADERSHIP
 • TEAM BUILDING
 • PRACA W MIĘDZYNARODOWYM ZESPOLE
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Wojciech	Świętek

Engineering Manager / Motorola Solutions Systems Polska Sp.z.o.o

 • Team building
 • Leadership
 • Agile
 • Project Management
Grzegorz	Sawicki

Analityk Biznesowy / NatWest Group

 • Business Analysis
 • Project Management
 • Risk Management
Anna	Warzynska

D&A Manager / NatWest Group

 • Leadership & Teamwork
 • Data Visualizations / BI Tools
 • FinTech
 • Time management
Agnieszka Żak

Head of Change and Business Management / NatWest Group

 • Leadership
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój ścieżki kariery

Tomasz	Rudnicki

Senior Software Engineer / NatWest Group

 • Full-stack development
 • Zarządzanie projektami
 • Rozwój osobisty
 • Work-life balance
Natalia	Broś-Szczęsna

IT Project Manger / Standard Chartered

 • Scrum/Agile
 • Project/Product management
 • Stakeholder engagement
 • Problem solving
Katarzyna	Skrajnowska

Product Owner - Identity&Access Management / Standard Chartered

 • Agile/scrum
 • Product/service management
 • Leadership & Personal Development
 • Business transformation
Kamila	Różana

Lead, Red Team Risk, Governance & Issue Management / Standard Chartered

 • Women in Cybersecurity
 • Women in IT
 • Get into Cybersecurity
 • Career development / change

Monika	Sidor

Senior Manager, Third Party Security Risk / Standard Chartered

 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Osiaganie celów
 • Work Life Balans
 • Coaching zdrowia/Świadomośc ciała
Magdalena	Pawłowska-Talarek

Product Owner / Standard Chartered

 • początki kariery w IT
 • zarządzanie zespołem
 • project/program/product management
 • optymalizacja procesów
Katarzyna	Szwedo

Operations Manager / State Street

 • START w IT
 • BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
 • PRACA W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU
Sylwia	Jeż

Vulnerability Remediation Engineer / State Street

 • początki kariery w IT
 • cyberbezpieczeństwo
 • umiejętności miękkie
 • scrum/agile

Natalia	Krainz-Murphy

Project/Product Manager / State Street

 • CAREER DESIGN AND BUILDING YOUR BRAND
 • PEOPLE MANAGEMENT
 • AGILE
 • PROJECT AND PROGRAM MANAGEMENT
Izabela	Wójcik

Application Development Senior Manager / State Street

 • Leadership & Carrier Development
 • Data Analysis, Management & Visualization
 • Relationship Management
 • User Experience & Workflows
Mariana	Radu

RPA IT Senior Manager / State Street

 • PM Scrum Master methodology
 • Leadership
Patrycja	Baczyk

IT Product Director at Procter & Gamble / Procter and Gamble

 • Digital experiences, digital media
 • Product management
 • Business transformation
 • Personal leadership
 • Effective collaboration

Jakub	Okoński

Senior Director, IT, Data & Analytics, Data Platforms / Procter and Gamble

 • Passionate about engineering, technical talent development, and delivering tangible business value through data, Jakub continues to drive innovation and excellence in the ever-evolving landscape of IT
Sylwia	Sieratowicz

Senior Business Intelligence Analyst / NatWest

 • Business & Tech
 • Scrum & Project Management
 • Teamwork & Leadership
 • Personal Development
Michał	Antkowiak

IT Senior Director, Artificial Intelligence Engineering, Data & Analytics, Corporate Function IT / Procter and Gamble

 • leads AI Engineering organization, working to develop and operationalize high-value algorithmic solutions and to establish enterprise-wide AI Factory for P&G
Katarzyna	Górnicka

Senior IT Director, Information Technology, D&A Core Data Lake & Descriptive Analytics Platform / Procter and Gamble

 • Data & Analytics, leading its core platforms, Core Data Lake and Descriptive Analytics Platform as Product Manager, focusing on value maximization for P&G Categories and Markets in their pursuit to improve data-based business decisions

Maciej	Witan

IT Director, GRC Service Leader / Procter and Gamble

 • IT Strategy and Leadership
 • Stakeholder Management
 • Information Security
 • Product/Service Management
Marcin Biernatowski

Senior Information Security Officer / Citi Handlowy

Bartosz Zydroń

Senior IT Engineer / BNP Paribas CIB

 • Work in IT infrastructure and operations. What is it?
 • How to start journey into work with servers?
 • How to prepare yourself for work in company?
 • Polish labor law - everything you need to know as employee to work smoothly