$1 Czym jest IT for SHE?

 

 

Organizatorzy

 

Wolontariat IT for SHE jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Cel programu 

 

Celem programu jest zaangażowanie studentek kierunków informatycznych, ścisłych, technologicznych w wolontariat. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne angażujące studentki-wolontariuszki, mające na celu zwiększenie zainteresowania obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wśród dzieci z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, ponadto celem jest promowanie kobiet w roli ekspertek technologicznych i uruchamianie ich potencjału społecznego.

Głównym założeniem programu jest przeszkolenie grupy 100 studentek kierunków informatycznych z zakresu kompetencji miękkich, pracy w zespole i sposobów przekazywania wiedzy z zakresu technologii informacyjnej dzieciom oraz realizacja podejmujących tę tematykę projektów edukacyjnych online dla uczniów ze szkół podstawowych i innych placówek edukacyjnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski.

Odbiorcy programu

Bezpośrednimi odbiorcami programu są studentki i uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności szkolne i lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą projekty edukacyjne dla uczniów oraz lokalne media).

Uczestniczące w programie szkoły podstawowe i inne placówki edukacyjne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane są na platformie Programu PROJEKTOR (https://apka.projektor.org.pl/register/school).  Każda placówka posiada wyznaczonego Szkolnego Opiekuna Projektu oraz grupę 20 uczniów chętnych do udziału w zajęciach edukacyjnych.

$2 Rekrutacja

 1. Do udziału w programie zaproszone są studentki do 30. roku życia z kierunków informatycznych (oraz innych technicznych, technologicznych i ścisłych) bez ograniczeń ze względu na rok studiów i miejsce zamieszkania. 
 2. Rekrutacja 100 studentek do programu rozpoczyna się 01 maja 2021 r. i potrwa do 27 czerwca 2021 r. (włącznie).
 3. Studentki zainteresowane udziałem w programie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie (www.itforshe.pl) do dnia 10 czerwca 2021 r. (włącznie).
 4. Osoby aplikujące zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

$3 Udział w programie

  1. Potwierdzeniem udziału w programie jest rejestracja na platformie Programu PROJEKTOR (więcej o platformie w §4).
  2. Po zarejestrowaniu uczestniczka programu ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu online i zrealizować dwa projekty edukacyjne dla uczniów (warunek konieczny otrzymania Certyfikatu o ukończeniu projektu)

 

Szkolenie:

 

 1. Szkolenie służy przygotowaniu do prowadzenia projektów edukacyjnych.
 2. Szkolenie jest bezpłatne.
 3. Szkolenie należy przejść w dniach 09-11 lipca 2021 r.
 4. Uczestniczka programu zobowiązana jest do uczestnictwa w całym szkoleniu i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 
 5. Wypowiedzi uczestniczek zamieszczone w ankietach mogą być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo - za uprzednią zgodą respondenta. 
 6. Po szkoleniu uczestniczka programu otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail.

 

Projekty edukacyjne:

 

 1. Projekty edukacyjne to zajęcia dla uczniów szkół prowadzone przez uczestniczki programu.
 2. Projekty edukacyjne są prowadzone online.
 3. Uczestniczka programu zobowiązana jest do realizacji dwóch projektów edukacyjnych w okresie letnim (lipiec-wrzesień) lub jesiennym (październik). Jeden projekt edukacyjny to seria 3 spotkań online z tą samą grupą uczniów. Każde spotkanie trwa 2h lekcyjne (90 min.). Studentka zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch projektów z dwiema różnymi grupami uczniów. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację dwóch projektów to 12h lekcyjnych. 
 4. Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach 2-osobowych, w których jedna osoba pełni rolę lidera projektu, a druga członka zespołu projektowego. Dopuszczalna jest również indywidualna realizacja projektu, jednak rekomendujemy 2-osobowe zespoły.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany w ramach Programu PROJEKTOR i musi przebiegać zgodnie z Regulaminem Programu PROJEKTOR
 6. Uczestniczki programu wybierają szkołę podstawową lub inną placówkę edukacyjną, dla której chcą zrealizować projekt, z listy udostępnionej po szkoleniu przez Program PROJEKTOR. Uczestniczki mają 14 dni roboczych po szkoleniu na połączenie się w zespoły 2-osobowe i wybranie placówki edukacyjnej.
 7. Każda szkoła posiada Szkolnego Opiekuna Projektu, który ustala z liderką projektu edukacyjnego dokładne terminy spotkań, rodzaj platformy do prowadzenia zajęć oraz bierze udział w zajęciach w roli obserwatora.
 8. Każda uczestniczka programu jest pod opieką mentorki - Małgorzaty Węglińskiej, z którą może skontaktować się poprzez Platformę Programu PROJEKTOR lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Uczestniczka może liczyć na wsparcie informacyjne i metodyczne mentorki. 

 

$4 Wolontariat IT for SHE na platformie Programu PROJEKTOR

 1. Projekty edukacyjne są prowadzone zgodnie z regulaminem platformy Programu PROJEKTOR z uwzględnieniem zasad określonych w tym paragrafie.
 2. Po zakończeniu rekrutacji studentka ma obowiązek potwierdzić swój udział w programie “Wolontariatu IT for SHE” poprzez rejestrację na platformie Programu PROJEKTOR (https://apka.projektor.org.pl/register/student)
 3. Po rejestracji uczestniczka programu ma obowiązek zapisać się na szkolenie udostępnione na platformie Programu PROJEKTOR w zakładce - wydarzenia i oznaczone tagiem - IT for SHE. 
 4. Uczestniczka programu na 14 dni roboczych przed przejściem do realizacji projektu jest zobowiązana wysłać następujące informacje do mentorki Programu PROJEKTOR (dane w §3 ust. 3), poprzez Platformę Programu PROJEKTOR:
  - dokładny termin realizacji projektu,
  - skład zespołu projektowego (kto pełni funkcję liderki zespołu, kto pełni funkcję członka zespołu),
  - zapotrzebowanie na materiały dydaktyczne - uczestniczki programu mogą uzyskać zestaw pomocy dydaktycznych (klocki lego, zestawy BeCREO itp.) przed rozpoczęciem realizacji projektu. Zestawy dydaktyczne są wypożyczane na czas projektu, po zrealizowaniu projektu konieczny jest ich zwrot do Programu PROJEKTOR.
 5. Mentorka rejestruje zgłoszony projekt  edukacyjny na platformie Programu PROJEKTOR.
 6. Liderka zespołu po otrzymaniu informacji o zarejestrowanym projekcie jest zobowiązana, w ciągu 1-2 dni, do uzupełnienia opisu projektu na platformie Programu PROJEKTOR i wysłania go do akceptacji mentorki.
 7. Akceptacja projektu i przyznanie statusu: “Realizacja” oznacza możliwość przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Po zakończeniu projektu liderka i członek zespołu projektowego mają obowiązek wypełnić ankietę ewaluacją na platformie Programu PROJEKTOR. 
 9. Wypowiedzi uczestniczek zamieszczone w ankietach mogą być wykorzystane w celach promocji programu anonimowo, lub nieanonimowo - za uprzednią zgodą respondenta. 
 10. Realizacja drugiego projektu przebiega jak w opisanych wyżej punktach. 
 11. Uczestniczka może realizować dwa projekty edukacyjne w tym samym terminie, o ile spotkania z uczniami z różnych szkół będą odbywały się w różnych godzinach.


$5 Dane osobowe

 1. Proces rekrutacji studentek jest prowadzony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, która jest administratorem danych osobowych kandydatek. Dane studentek zakwalifikowanych do udziału w programie, zostaną udostępnione Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w celu potwierdzenia możliwości rejestracji na platformie Programu PROJEKTOR.
 2. Dane wprowadzone przy rejestracji na platformie Programu PROJEKTOR będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Programu PROJEKTOR.

$6 Postanowienia końcowe

 1. Po zrealizowaniu przez uczestniczkę założeń programu (szkolenie, realizacja dwóch projektów edukacyjnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych) zostanie wystawiony Certyfikat o ukończeniu projektu podpisany przez przedstawicieli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 2. Realizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny „Regulamin dla studentek – uczestniczek Wolontariatu IT for SHE” będzie na bieżąco publikowany na stronie www.itforshe.pl w zakładce “Program Wolontariacki”. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora Programu.